Reklamacje wskazań wodomierza

W razie wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza, Odbiorca wody może złożyć pisemny wniosek (zlecenie dokonania urzędowego sprawdzenia wodomierza) o dokonanie sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza głównego.

Druk wniosku można pobrać tutaj.

W uzgodnionym z Odbiorcą terminie, wodomierz jest demontowany z przyłącza (wymieniany na inny) przez pracowników spółki, a następnie przekazywany do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy nadzorowanego przez Obwodowy Urząd Miar.

Pracownik Urzędu Miar dokonuje sprawdzenia zgodności wodomierza z zatwierdzonym typem, ważności cech legalizacyjnych, a następnie na specjalistycznych stanowiskach pomiarowych wyznaczane są rzeczywiste błędy pomiarowe wodomierza. Następnie Urząd Miar wydaje „Świadectwo ekspertyzy”, w którym podaje wyniki sprawdzenia.

Gdy wyniki sprawdzenia wykażą prawidłowość wskazań wodomierza, koszty jego wymiany, przesłania do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy i ekspertyzy wodomierza pokrywa Odbiorca (zlecający ekspertyzę).

W przypadku stwierdzenia, w wyniku urzędowego sprawdzenia wodomierza, że jego wskazania przekraczają błąd graniczny dopuszczalny, ilość faktycznie pobranej przez Odbiorcę wody ustala się korygując ilość wskazaną przez wodomierz odpowiednio w dół lub w górę, w oparciu o wyniki ekspertyzy. W takim przypadku, koszty przesłania do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy i ekspertyzy wodomierza pokrywa Przedsiębiorstwo.

Korekta faktury dotyczy ostatniego okresu rozrachunkowego poprzedzającego zlecenie sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza.

 

wodomierze

ODBIORCO!

Przed złożeniem wniosku dokładnie sprawdź szczelność instalacji wewnętrznej budynku.