Organa spółki

 

Zgromadzenie Wspólników

Właścicielem spółki jest Gmina Krzyżanowice.

Zgromadzenie Wspólników reprezentowane

jest przez Wójta Gminy Krzyżanowice

Pana Grzegorza Utrackiego.

Zarząd

Zgodnie z umową spółki Zarząd może być maksymalnie trzyosobowy.

Od 12 grudnia 2007r. zarząd jest jednoosobowy.

Funkcję Prezesa Zarządu pełni Krzysztof Baszczak.

Rada Nadzorcza

Funkcje kontrolne w spółce sprawuje Rada Nadzorcza

w składzie :

1. Ryszard Rudnik - Przewodniczący

2. Piotr Bronny - Zastępca Przewodniczącego

3. Artur Brawański - Członek